انتخاب صفحه

فراخوان جشنواره فیلم مستند یادگار

امروزه سینما به عنوان هنر هفتم و یک وسیله ارتباطی فراگیر با بهره گیری از جادوی تصاویر متحرک در جهت ارتقاء فرهنگی جوامع در ابعاد مختلف اجتماعی تأثیر به سزایی دارد.
کارشناسان و متخصصین حوزه ی سینما بر این باورند برای رسیدن به سینمای ملی میبایست اصول، مبانی و ارزش‌های حاکم بر جامعه مدنظر قرار گیرد تا بستری مناسب برای انتقال مفاهیم دینی، انسانی، اخالقی و فرهنگی فراهم گردد.
میراث فرهنگی به عنوان ارزشمندترین میراث بشری و مایه اصلی هویت ملت هاست و حفظ، صیانت و معرفی آن نقشی ارزنده در احیا و استحکام بخشی به هویت و فرهنگ کشور دارد و سینما بهترین ابزار برای این منظور است.
در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با مشارکت سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی »جشنواره فیلم یادگار« در حوزه میراث فرهنگی را برگزار می‌نماید. امید است با برگزاری این جشنواره گامی ارزنده در معرفی هرچه بهتر و بیشتر میراث فرهنگی کشور برداشته شود.

دانلود فراخوان
سازمان سینمایی
DEFC
اداره فرهنگ و ارشاد قزوین
جشنواره فیلم های مستند میراث فرهنگی یادگار
جشنواره فیلم های مستند میراث فرهنگی یادگار

بخش‌های جشنواره

بخش جایزه میراث فرهنگی قزوین

آثاری که با موضوع میراث فرهنگی استان قزوین (ملموس/ ناملموس) ساخته شده است در این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به فیلم برگزیده نشان زرین راژیا اهداء خواهد شد.

بخش میراث معنوی (میراث ناملموس)

آثاری که با موضوع میراث معنوی و ناملموس ساخته شده است در این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به بهترین فیلم و کارگردان جوایزی اعطا خواهد شد.
منظور از میراث معنوی یا ناملموس به جنبه‌های غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته می‌شود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دوره زمانی را در برمی‌گیرد. این موارد شامل ارزش‌های اجتماعی، آئین ها و هنرهای آئینی و نمایشی، سنتها، آداب و رسوم و روش‌ها، باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیان هنری، زبان و دیگر جنبه‌های کارکردهای انسانی است.

بخش مسابقه سینمای مستند ایران/ یادگار

میراث فرهنگی، ایران و ایرانی
میراث فرهنگی، تحکیم مبادلات فرهنگی بین اقوام
میراث فرهنگی، پشتوانه ای برای امید به آینده
میراث فرهنگی، آرامش و صلح
میراث فرهنگی، تاریخ و تمدن ایرانی- اسلامی
میراث فرهنگی، معماری، آثار و ابنیه تاریخی

مسابقه سینمای مستند ایران/ یادگار در سه گروه مستندهای كوتاه (تا 40 دقیقه)، مستندهای نیمه بلند (از 40 تا 70 دقيقه) و مستندهای بلند (بالای 70 دقيقه) برگزار می‌شود

بخش‌های جشنواره

بخش مسابقه سینمای مستند ایران/ یادگار

میراث فرهنگی، ایران و ایرانی
میراث فرهنگی، تحکیم مبادلات فرهنگی بین اقوام
میراث فرهنگی، پشتوانه ای برای امید به آینده
میراث فرهنگی، آرامش و صلح
میراث فرهنگی، تاریخ و تمدن ایرانی- اسلامی
میراث فرهنگی، معماری، آثار و ابنیه تاریخی

مسابقه سینمای مستند ایران/ یادگار در سه گروه مستندهای كوتاه (تا 40 دقیقه)، مستندهای نیمه بلند (از 40 تا 70 دقيقه) و مستندهای بلند (بالای 70 دقيقه) برگزار می‌شود

بخش میراث معنوی (میراث ناملموس)

آثاری که با موضوع میراث معنوی و ناملموس ساخته شده است در این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به بهترین فیلم و کارگردان جوایزی اعطا خواهد شد.
منظور از میراث معنوی یا ناملموس به جنبه‌های غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته می‌شود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دوره زمانی را در برمی‌گیرد. این موارد شامل ارزش‌های اجتماعی، آئین ها و هنرهای آئینی و نمایشی، سنتها، آداب و رسوم و روش‌ها، باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیان هنری، زبان و دیگر جنبه‌های کارکردهای انسانی است.

بخش جایزه میراث فرهنگی قزوین

آثاری که با موضوع میراث فرهنگی استان قزوین (ملموس/ ناملموس) ساخته شده است در این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به فیلم برگزیده نشان زرین راژیا اهداء خواهد شد.

جوایز برگزیدگان جشنواره

جوایز بخش میراث معنوی(میراث ناملموس)

 • نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه کننده) از نگاه داوران

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم

جوایز بخش میراث فرهنگی قزوین

 • نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به یهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه کننده) با موضوع میراث فرهنگی استان قزوین

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم

جشنواره فیلم های مستند میراث فرهنگی یادگار

جوایز بخش مسابقه سینمای مستند ایران/ یادگار

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار (نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ دویست میلیون ریال به بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه کننده) از نگاه داوران

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار (نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند بلند

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند نیمه بلند

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند کوتاه

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه هیئت داوران

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به بهترین پژوهشگر

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال جایزه خلاقیت و نوآوری(عوامل فنی فیلم)

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصدمیلیون ریال جایزه ویژه چهره فرهنگی
(یکی از شخصیت های اصلی مستندهای حاضر در جشنواره)

جوایز بخش مسابقه سینمای مستند ایران/ یادگار

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار (نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ دویست میلیون ریال به بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه کننده) از نگاه داوران

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار (نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند بلند

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند نیمه بلند

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم مستند کوتاه

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه هیئت داوران

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به بهترین پژوهشگر

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال جایزه خلاقیت و نوآوری(عوامل فنی فیلم)

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

دیپلم افتخار و مبلغ یکصدمیلیون ریال جایزه ویژه چهره فرهنگی
(یکی از شخصیت های اصلی مستندهای حاضر در جشنواره)

جوایز بخش میراث معنوی(میراث ناملموس)

 • نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه کننده) از نگاه داوران

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم

جوایز بخش میراث فرهنگی قزوین

 • نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به یهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه کننده) با موضوع میراث فرهنگی استان قزوین

 •  نشان جشنواره فیلم یادگار(نشان زرین راژیا)

  دیپلم افتخار و مبلغ یکصد میلیون ریال به کارگردان بهترین فیلم

مقررات عمومی

1 ) کلیه مستندسازان بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند در این جشنواره شرکت نمایند.

2 ) نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌هایی که در این راستا تولیداتی داشته‌اند می‌توانند به عنوان شخصیت حقوقی در این جشنواره شرکت نمایند.

3 ) در این دوره از جشنواره فیلم‌های تولید شده از سال 1395 به بعد مورد پذیرش جشنواره خواهد بود. فیلم‌های ارسالی و منتخب هیات انتخاب که قبل از سال 1395 ساخته شده باشند در بخش‌های ویژه جشنواره به نمایش درخواهد آمد.

4 ) هرگونه مسئولیت درخصوص مسائل تبلیغی و حقوقی فیلم که بر مبنای اطالعات فرم تکمیلی صورت می‌پذیرد، برعهده‌ی امضاءکنندگان فرم است.

5 ) ستاد جشنواره مجاز به استفاده‌ی 3 تا 5 دقیقه از آثار منتخب برای امور تبلیغی و اطلاع‌رسانی است.

6 ) متقاضیان برای ارائه اثر خود می‌بایست پس از ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی yadegarfilmfestival.ir و دریافت کد شرکت، فیلم خود را به صورت فایل Data با یکی از فرمتهای MP4( H.264 – )MPEG2- MXF- AVI -MOV بر روی  FlashMemory و لوح فشرده بطور استاندارد و قابل اجرا بر روی سیستم عامل ویندوز و یا با ارسال لینک فیلم به ایمیل: yadegarfilmfestival@gmail.com  جشنواره ارائه نمایند.

7 ) مشخصات فیلم و فیلمساز شامل نام فیلم، نام کارگردان، زمان فیلم، سازمان تهیه کننده فیلم به طورکامل برروی نسخه ارسالی نوشته شود.

8 ) از مجموعه‌های مستند تلویزیونی که توسط یک فیلمساز کارگردانی شده است، فقط یک اثر مستقل پذیرفته می‌شود. این مقررات شامل مجموعه‌هایی که توسط مستندسازان مختلف کارگرانی شده‌اند، نمی‌شود.

9 ) تهیه کننده اثر مسئول پاسخگویی به هرگونه ادعا در زمینه حقوق مادی، معنوی و شهروندی اشخاص بوده و جشنواره مسئولیتی در این خصوص ندارد.

10 ) در صورت تخصیص جایزه جشنواره در یک رشته به بیش از یک نفر، جایزه نقدی بطور مشترک اهداء می‌شود.

11 ) ستاد جشنواره مجاز به نمایش غیر انتفاعی فیلم‌های برگزیده در برنامه‌های فرهنگی مرتبط با جشنواره یادگار خواهد بود.

12 ) ارائه پوستر و تیزر فیلم‌های برگزیده جهت تبلیغ در ایام جشنواره حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامی برگزیدگان الزامی است.

13 ) اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد، در اختیار دبیر و دبیرخانه جشنواره است. از جمله با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری و اکران فیلم‌ها به آینده موکول می‌گردد.

مقررات عمومی

گاهشمار جشنواره

26 تا 31 اردیبهشت 1400

 تاریخ برگزاری جشنواره 

10 اردیبهشت 1400

 تاریخ اعلام نتایج آثار راه‌یافته

31 فروردین 1400

 تاریخ پایان ثبت نام و ارسال آثار

دی ماه 1399

 تاریخ اعلام فراخوان جشنواره

دی ماه 1399

 تاریخ اعلام فراخوان جشنواره

31 فروردین 1400

 تاریخ پایان ثبت نام و ارسال آثار

10 اردیبهشت 1400

 تاریخ اعلام نتایج آثار راه‌یافته

26 تا 31 اردیبهشت 1400

 تاریخ برگزاری جشنواره